T 16

Reykavarı metal tavanlar T 16. KNAUF Komplekt sistemi.

KNAUF T16 komplekt sistemi başa çatdırılmış vəziyyətdə reykavari asma tavanın yaradılması üçün zəruri olan xüsusi seçilmiş materialların tam dəstindən ibarətdir.

Tavanın hazır konstruksiyası binanın konstruktiv (daşıyıcı) elementi deyildir.

T16 yığma konstruksiyası özündə daşıyıcı tavan konstruksiyasına bərkidilən, müxtəlif növ asqıları olan asma metal karkas və doldurucu profillə komplektdə “A” (“B”) tipli reyka profilləri birləşdirir.

Tavanın bütün elementləri zavod üsulu ilə mükəmməl hazırlanmışdır ki, bu da inşaat obyektində bəzək-tamamlama işlərini istisna edir.

Bütün polad detalların möhkəm korroziya əleyhinə örtüyü konstruksiyanın yüksək dərəcədə uzunömürlü olmasını təmin edir.

Hazır reykavari tavanının görünən səthi – üzlükləri olan bir sıra metal profillərdir (bir neçə rəng variantlı).

Əsas elementlərdən başqa, komplekt sistemə konkret inşaat tapşırığının həlli üçün gərəkli olan texniki həllər, işlərin aparılması üzrə tövsiyələr, eləcə də, alət və qurğular daxildir.

T 16 komplekt sisteminin bütün elementləri müasir texnologiyalar üzrə hazırlanır, ciddi keyfiyyət nəzarətindən keçir, funksional olaraq istiqamətlənib və komplekt sistemin tərkibində uzunmüddətli istismar prosesində bütün konstruksiyanın etibarlılığını təmin edir.

Tətbiq sahəsi

Bütün tipli binalarda (yaşayış, ictimai və istehsalat), bir qayda olaraq, yüksək rütubətli otaqlarda bəzək-tamamlama, kommunikasiyaların gizlədilməsi məqsədilə tətbiq edilmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Tavanarası boşluqda müxtəlif su və elektrik xətlərinin və digər sistemlərin quraşdırılması ilə bağlı bütün işlər asqıların qurulmasından sonra aparılır.

Quraşdırma prosesi aşağıdakı mərhələlərdən ibarətdir:

 

 

 • Asqı və daşıyıcı profillərin bərkidilmə yerlərinin nişanlanması, asma tavanın üz səthindəki nişanların divar və sütunlara çıxarılması.
 • Kiçik müdaxilə qapaqlarının, ventilyasiya qəfəsələrinin, çıraqların və digər iri qurma avadanlığın yerlərinin nişanlanması.
 • KP-profilin divarda arası 500 mm-dən artıq olmayan dübellərlə üz səthdə qeydetmə üzrə bərkidilməsi.
 • Asqıların quraşdırılması.
 • Daşıyıcı profilin asqılara quraşdırılması.
 • Daşıyıcı profillərin üfüqi müstəvidə düzləndirilməsi.
 • Yoxlama-nəzarət üçün kiçik qapaqların, ventilyasiya qəfəsələrinin, işıqlandırıcı avadanlıqların və digər iri avadanlığın quraşdırılması.
 • Reyka və doldurucu profillərin quraşdırılması.

 • T 16 reykavari metal asma tavan komplekt sisteminin quraşdırılması ilə bağlı daha ətraflı məlumat almaq üçün “Yükləmə” bölməsindəki T 16 Məlumat vərəqinə bax.

 

 

 • T 16 komplekt sistemi konkret inşaat tapşırığını – reykavari asma tavanın yaradılması məsələsini daha düzgün, keyfiyyətli və əlverişli şəkildə həll etməyə imkan verir.
 • Tavanın bütün elementləri zavod üsulu ilə mükəmməl hazırlanmışdır ki, bu da inşaat obyektində bəzək-tamamlama işlərinin aparılmasını istisna edir.
 • Asma tavanın yaradılması prosesində əlverişsiz “yaş” proseslər istisna edilir.
 • Əmək məhsuldarlığı xeyli artır.
 • T 16 reykavari metal tavanları quraşdırılmanın asanlığını təmin edir.
 • Əlavə bəzək-tamamlama işləri tələb etmir.
 • Bütün polad detalların etibarlı korroziya əleyhinə örtüyü konstruksiyanın uzunömürlülüyünü təmin edir.
Göstəriciləri Ölçüləri
Tavanın bir kvadrat metrinin çəkisi 5 kq-a qədər
Modulun eni (addım) 100 mm

Komplekt sistemin tərkibi

Möv. Adı Ölçü vahidi m² üçün sayı
1a KNAUF-profili reykavari RP 84/1 2 tip A m 10
1b KNAUF-profili reykavari RP 84/1 2 тип Б m 10
2 KNAUF-ara profili AP 16/11 m 10
3 Dekorativ künc profili 22/22 m *
4 KNAUF-xüsusi profil TP 35/30 m 0,8
5 Profil uzadıcısı 84/12 m 0,2
6 Alfa asqı teli ilə yaylı asqı əd. 0,8
    və ya əvəzinə  
6a Yaylı asqı Sitrap əd. 0,8
6b Asqı teli əd. 0,8
7 Anker elementi əd. 0,8
8 Dübel K 6/35 əd. **
9 Profil uzadıcısı 35/30 əd. ***

netty2012