İ 101

Knauf-İsti divar. Binanın xaricdən istilik izolyasiyasının ən effektiv yolu.

KNAUF–İsti divar komplekt sistemləri bina fasadlarının nazik suvaq qatı ilə xarici isidilməsi üçün olan sistemlərdir.

Sistemin əsas elementləri bunlardır: KNAUF-Sevener suvaq–yapışqan qarışığı, KNAUF-İzoqrund astar qarı, KNAUF-Diamant 260 dekorativ suvağı və effektiv istilik-izolyasiya materialları.

İzolyasiya materialının tipindən asılı olaraq komplekt sistemin iki variantı mövcuddur:

 • KNAUF–İsti divar I - mürəkkəb formalı KNAUF Therm Facade, KNAUF Therm Facade OŞ I və Therm Facade OŞ II penopolisterol plitə-lövhələrdən ibarətdir;
 •  

 • KNAUF–İsti divar II – mineralmahlıclı plitə-lövhələrdən ibarətdir.

 • “KNAUF–İsti divar” sistemləri quraşdırma üçün zəruri olan bütün əlavə materiallarla (yastı diskşəkilli dübellər, şüşə-torlar, suvaq profilləri və s.) komplektləşdirilir. Xarici isidilmə sisteminin tam komplektləşdirilməsi yalnız istehlakçının rahatlığı nöqteyi-nəzərindən yox, daha çox sistemin uzunömürlüyünün və keyfiyyətinin təmin edilməsi üçün vacibdir, çünki komplektləşdiricilər bunların istemlərdə istifadəsi imkanını müəyyən edən texniki tələblər nəzərə alınmaqla seçilir.

  Tətbiq sahəsi

  KNAUF–İsti divar sistemləri yeni və rekonstruksiya (bərpa) olunan binaların divarlarının çöl tərəfdən isidilməsi üçün nəzərdə tutulub.
  Sistemlər müxtəlif təyinatlı həm çoxmərtəbəli, həm də azmərtəbəli binaların isidilməsi üçün nəzərdə tutulub.
  Sistemlərin sıxlığı 600 kq/m³ az olmayan, kərpic, beton, dəmir-beton və digər yanmayan materiallardan tikilmiş daşıyıcı divarlara quraşdırılmasına yol verilir.
  KNAUF–İsti divar I və II sistemlərinin hündürlüyü 75 m-dək olan binalarda quraşdırılılmasına yol verilir.

  Quraşdırma prosesi

  Ümumən quraşdırma prosesi aşağıdakı ardıcıllıqla aparılır:

 • izolyasiya materialının plitə-lövhələri KNAUF-Sevener qatışığı vasitəsilə əvvəlcədən təmizlənmiş özülə yapışdırılır;
 • izolyasiya materialının plitə-lövhələri müəyyən zamandan sonra əlavə olaraq yastı diskşəkilli dübellərlə bərkidilir;
 • sistemlərin zəruri gücləndirici elementləri qururlur;
 • sistemin üzərindən xüsusi şüşə-torla kücləndirilmiş KNAUF-Sevener qarışığından ibarət qoruyucu qat çəkilir;
 • 8 gündən sonra qoruyucu qatın üzərinə KNAUF-İzoqrund astarı çəkilir;
 • astarlanmadan 12 saat sonra qoruyucu qatın üzərinə KNAUF-Diamant 260 dekorativ suvağı vurularaq sürtülür.

 • Tövsiyyələr

 • Quraşdırma texnologiyası və istifadə olunan materiallar sistem üzrə aşağıdakı normativ- texniki sənədlərə müvafiq olmalıdır:
 • 1. “KNAUF–İsti divar” I və II sistemləri üçün texniki şəhadətnaməyə.
  2. Texniki həllər Albomu. “KNAUF–İsti divar” I və II bina fasadlarının xarici izolyasiya sistemlərinə.
  3. “KNAUF-İsti divar” I və II istehsallı plitə penopolistiroldan olan istilik izolyasiyalı divarlar” Albomuna, M 24.19/04, 1-ci hissə.

 • KNAUF–İsti divar sisteminin quraşdırılması üzrə bütün işlər quraşdırılan özülün və havanın temperaturunun +5ºC-dən az olmadığı şəraitdə aparılmalıdır.
 • İnşaat taxtabəndlərinin quraşdırılması zamanı tətbiq olunan isidicinin qalınlığı nəzərə alınmalıdır.
 • Dekorativ qatın uzunömürlüyünü artırmaq üçün onu fasad boyaları ilə boyamaq məsləhət görülür.

 • Sistemin xüsusiyyətləri

 • “KNAUF–İsti divar” I sistemində mineral pambıqdan yanğına qarşı yarma qurğusunun olması zəruridir.
 • Konstruktiv yanğın təhlükəsinin C 2 və C 3 sinfinin 5-ci dərəcəli odadavamlılığı olan binalar üçün KNAUF–İsti divar I sistemində yanğına qarşı yarmaların olması vacib deyil.
 • Alov sınaqlarının yekununa görə KNAUF–İsti divar I sisteminin K0 yanğın təhlükəsi sinfi vardır, bu da sistemə F 1.1 sinfi və məktəb və qeyri-məktəb təhsil müəssisələri (F 4.1 sinfi) istisna olmaqla, bütün konstruktiv və funksional yanğın təhlükəsi sinifli, bütün odadavamlılıq dərəcələrindən olan binaların isidilməsi üçün yanğına qarşı yarmaların qurulmasında istifadə edilməsi hüququnu verir.
 • “KNAUF–İsti divar” komplekt isteminin quraşdırılması üzrə daha ətraflı məlumat almaq üçün “Yükləmə” bölməsindəki T 10 Texniki vərəqinə bax.

 • “KNAUF–İsti divar” sisteminin tətbiqi binaların istilik-müdafiəsini aartırmağa və bununla da binaların konstruktiv möhkəmliyini təmin edən divarların qalınlığını artırmadan enerji sərfini azaltmağa imkan verir.
 • “KNAUF–İsti divar” sistemi binanın istismarı prosesində isitmə xərclərinin azalmasını təmin edir.

 • Yeni inşaatlar zamanı divarların qalınlığının azaldılması hesabına xərclərin və buna müvafiq olaraq da divar materialına çəkilən məsrəin şağı düşməsi.
 • Sistemin möhkəmliyi və uzunömürlülüyü KNAUF-Sevener suvaq–yapışqan qatışığının tətbiqi hesabına təmin olunur.
 • KNAUF Therm Facade OŞ I və Therm Facade OŞ II plitələrinin tətbiqi zamanı quraşdırılmanın texnolojiliyi və tezləşdirilməsi.
 • Müxtəlif rəngli KNAUF-Diamant dekorativ suvağının istifadəsi hesabına binanın müasir və cəlbedici görkəm alması.
 • KNAUF-Sevener, KNAUF-Diamant qarışıqlarının çəkilməsi üçün suvaq maşınlarından istifadə imkanı. Bu, işin yerinə yetirilməsı müddətini qısaldır.
 • Komplekt sistemin tərkibi*

  Möv. Adı Ölçü vahidi m² üçün miqdar
  1 Knauf-Sevener yapışdırıcı qatı kq 3,5-6
  2 İzolyasiya plitəsi (KNAUF-Therm Faсade və ya mineralmahlıclı plitə) m3 - **
  3 İzolyasiya plitələrinin bərkidilməsi üçün dübel əd 4***
  4 Knauf-Sevener qoruyucu qatı kq 7
  5 Qoruyucu qatın möhkəmləndirilməsi üçün şüşətor m2 1,2
  6 Knauf-Izogrund astar qarışığı kq 0,2
  7 Knauf-Diamant dekorativ qatı kq 3,8

  * Sadalanmış materiallardan başqa künclərin hazırlanması və mexaniki təsirlərdən müdafiə olunması üçün əlavə məmulatlar da sistemin tərkibinə daxil ola bilər.
  ** - izolyasiya materialının ölçüsü istifadə olunan materialın qalınlığı əsasında ölçülür.
  *** - m² üçün dübel sayı minimal verilmişdir. übellərin sayı bina divarının materialından, izolyasiya metrialından, dübellərin bərkidilmə yeri (binanın ortası və ya kənarı) və binanın hündürlüyündən asılıdır.

  netty2012