<h1>KNAUF-superdöşəmə. Döşəmə elementi (DE)</h1>

KNAUF-superdöşəmə. Döşəmə elementi (DE)

KNAUF-superdöşəmə. Döşəmə elementi (DE)

Döşəmə elementi(DE)– KNAUF-superdöşəmə gipslifli nəmədavamlı KNAUF–superlövhələrdən(GLLN)“quru” dartaq - yığma döşəmə əsasının yaradılması ücün hazır zavod üsulu ilə istehsal olunmuş məmulatdır.

KNAUF–superdöşəmə - döşəmə elementi (DE) hissələrlə yığılmaya hazır zavod üsulu ilə istehsal olunmuş məmulatdır.

Döşəmə elementləri 1500/500/10 mm ölçülərində, iki perpendikulyar istiqamətdə qarşılıqlı yerdəyişməli və məmulatın perimetri boyu 50 mm-lik büküyün yaranması ilə nəmədavamlı gipslifli lövhələrin bir–birinə yapışdırılması yolu ilə hazırlanır (GLLN, DÜİST 51829-2001 üzrə). DE-nin ümumi qalınlığı – 20 mm-dir.

Tətbiq sahəsi

Müxtəlif təyinatlı binalarda yığılma döşəmə özülünün qurulmasıüçün tətbiq olunur olunur.
Montaj prosesinə aşagıdakı iş mərhələləri daxildir:

 • Döşəmənin səviyyəsinin nişanlanması.
 • Polietilen plyonkanınn sərilməsi (buxar izolyasiyası).
 • Döşəmənin yığma özülünə bitişən sədd konstruksiyasının perimetri boyunca kənar-hasiyə lentinin çəkilməsi.
 • Quru səpmə üsullu düzləndirici təbəqənin qurulması və nibelirlənməsi (tarazlanması, hamarlanması).
 • Seçilmiş konstruktiv qərardan asılı olaraq yığma döşəmə özülünün (dartaqın) quraşdırılması.

 • Tövsiyələr

 • İstifafadədən əvvəl döşəmə elementləri işlədiləcəyi binanın havasına uyğunlaşmalıdır (adaptasiya olunmalıdır)..
 • Quraşdırma sahəsində döşəmə elementlərini üfüqi vəziyyətdə (yastısına) düz müstəvidə saxlamaq lazımdır.
 • Döşəmənin yığılma özülünün (dartaqın) konstruksiyası maili olmamalıdır.
 • Döşəmənin yığılma özülünün (dartaqın) rütubətli məkanlarda (vanna otaqları) qurulması hallarında döşəmənin divarlarla bitişdiyi yerləri KNAUF–Flexendixtband hidroizolyasiya lenti, döşəmənin səthi isə KNAUF–Flexendixt hidroizolyasiyası ilə örtülməlidir.
 • Əgər döşəməüstü örtüklər nazik elastik materialdan ibarətdirsə, döşəmənin özülünü özühamarlanan KNAUF-Nibelirşpaxtel-415 məcunu ilə 2 mm-dən az olmayan qatla örtmək tövsiyə edilir.

 • KNAUF-superdöşəmənin quraşdırılması ilə bağlı daha ətraflı məlumat almaq üçün “Yükləmə” bölməsindəki K 822 Məlumat vərəqinə, OP 13 Məlumat vərəqinə bax.

 • Döşəmə elementi (DE) - KNAUF–superdöşəmə əmək məhsuldarlığını yüksəldir və işlərin görülmə müddətini aşağı salır.
 • Yapışdırıcı mastika və vintlərin sərfiyyatını xeyli azaldır.
 • Tullantıları minumuma çatırmağa və əvvəlki cərgələrin DE qalılarından istifadə hesabına bitişmələrin tələb olunan “qaçmasını” (250 mm-dən az olmayaraq) təmin edir.
 • Dartaq detallarının mürəkkəb quruluşlu sədd konstruksiyalarına birləşmə yerlərinə uyğunlaşdırılmasını asanlaşdırır.
 • Göstəricilər Ölçülər
  Ölçüləri, mm 1500х500х20 1200х600х20
  Elementin kütləsi, kq təxminən 18
  Kənarların eni, mm – aşağı qat – üst qatı 48 50
  Elementin faydalı sahəsi, 0,75
  İstilikkeçirmə əmsalı, Vt/m C 0,22-dən 0,36-qədər
  İstilik udma əmsalı, Vt/m C 6,2-dən çox olmayaraq 
  Ön səthinin sərtliyi , МPa ən azı 20
  Lövhənin səthində suudma , kq/ m² 1,0-dən çox olmayaraq
  Buxar keçiriciliyi əmsalı, Мq/msaat Pa 0,12
  Təbii radionuklidlərin xüsusi səmərəli fəaliyyəti , Бк/кг 370-dən çox olmayaraq
  Qablaşdırılma Bağlama, 70 lövhə (52.5m²)
  Termoçökmə örtük ilə  

  Yanğın-texniki xassələri

  Adı Göstəricilər
  Yanma qrupu ГОСТ 30244-94 üzrə Г1
  Alışma qrupu ГОСТ 30402-96 üzrə В2
  Tüstüəmələgəlmə qrupu ГОСТ 12.1.044-89 üzrə Д1
  Toksiklik qrupu ГОСТ 12.1.044-89 Т1
  Alovun yayılma qrupu ГОСТ Р 51032-97 РГ 1


  netty2012