D 626

Daşıyıcı divardan aralı yerləşdirilmiş metal karkas üzərində iki qat Knauf-lövhədən ibarət üzlük D 625. Knauf komplekt sistemi.

KNAUF D 626 komplekt sistemi daşıyıcı divardan aralı yerləşdirilmiş metal karkasda KNAUF-lövhələrdən iki qatlı divar üzlüklərinin yaradılması üçün zəruri olan materiallar dəstidir.

Əsas elementlərdən başqa komplekt sistemə konkret inşaat tapşırığının yerinə yetirilməsi üçün texniki həllər, işin istehsalatı üzrə tövsiyələr, eləcə də alət və avadanlıqlar daxildir.

D 626 komplekt sisteminin bütün elementləri müasir texnologiyalar üzrə hazırlanır, ciddi keyfiyyət nəzarətindən keçir, funksional olaraq istiqamətlənmişdir və komplekt sistemin tərkibində uzunmüddətli istismar prosesində bütün konstruksiyanın etibarlığını təmin edir.

Tətbiq sahəsi

Quru və normal rütubət rejimli bütün kateqoriyalardan olan (A, B və V) yaşayış, mülki və sənaye binalarında, həm rekonstruksiya, həm də yeni inşaat məqsədləri ilə istifadə olunur:

 • kərpic və betondan olan daşıyıcı konstruksiyaların bəzək-tamamlama işləri;
 • tavanlardakı əyriliklərin aradan qaldırılması;
 • mühəndis kommunikasiyalarının gizlədilməklə quraşdırılması;
 • sədd konstruksiyalarının səs izolyasiyasının artırılması;
 • sədd konstruksiyalarının istilik izolyasiyasının artırılması;
 • sədd konstruksiyalarının odadavamlılığının yüksəldilməsi (divarlar və üz örtüsünün odadavamlılıq həddinin və yanğın təhlükəsi sinfinin müvafiq yanğın–texniki göstərcilərlə nizamlandığı hallarda).
 • Üzlüyün səthi sonrakı dekorativ bəzək-tamamlamanı, məsələn, boyama, divar kağızları ilə üzləmə və s. nəzərdə tutur.

  Quraşdırma prosesi aşağıdakı iş mərhələlərindən ibarətdir:

 • Üzlüyün tavanda, döşəmədə və əsas divarlarda layihə vəziyyətinin nişanlanması.
 • D 626 üzlüyünün karkasının quraşdırılması.
 • Layihədə verilmiş elektrik və digər şəbəkələrin, eləcə də iri asma avadanlığa qoşma detalların quraşdırılması.
 • Əgər layihədə nəzərdə tutulmuşsa, izoləedici materialın yerləşdirilməsi və bərkidilməsi.
 • Şaquli-istiqamətləndirilmiş KNAUF-gipskarton lövhələrin (GKL) qurulması.
 • Gipskarton lövhələr arasındakı tikişlərin, şurup yerlərinin bağlanması və dekorativ bəzək-tamamlama işlərinin yerinə yetirilməsi üçün astarlanması.
 • Təmiz döşəmə qurulduqdan sonra üzlüyün dekorativ bəzək-tamamlama işlərinin yerinə yetirilməsi.

 • Tövsiyələr

  Yüksək rütubətlik şəraitində (sanitar qovşaqlar, mətbəxlər, vanna otaqları) metal karkasla birgə nəmədavamlı KNAUF-lövhələrdən istifadə etmək məsləhət görülür. Bu zaman nəzərə almaq lazımdır ki, suyun divarlara bilavasitə təmas etdiyi yerlərdə lövhələrin üzərini KNAUF-Flexendixt hidroizolyasiyası ilə örtmək lazımdır.
  Arasıkəsilməyən üzlüklərdə 10-15 m intervalı ilə deformasiya tikişlərinin qurulması nəzərdə tutulmalıdır.

  D 626 daşıyıcı  divardan çəkilmiş metal karkasda üzərində olan KNAUF-lövhələrdən iki qatlı üzləmə üzrə komplekt sistemin tətbiqinə dair daha ətraflı məlumat üçün “Yükləmə” bölməsindəki D 61 Məlumat vərəqinə və D 61 Texniki vərəqinə bax.

 • D 626 komplekt sistemi konkret inşaat tapşırığını – divarların üzlənməsini daha düzgün, keyfiyyətli və əlverişli şəkildə həll etməyə imkan verir.
 • Üzlüyün yaradılması prosesində əlverişsiz “yaş” proseslər istisna olunur.
 • Əmək məhsuldarlığı xeyli artır.
 • Binanın konstruksiyasının yüngülləşməsi hesabına inşaat xərclərinin ümumi azalmasına nail olunur.
 • Təxəyyül baxımdan qeyri-məhdud, çoxvariantlı memarlıq həllərini həyata keçirmək üçün imkan yaranır.
 • Hazır səth tamamlanmış səthlərin yüksək keyfiyyət səviyyəsinə malikdir.
 • Üzlüyün səthi hər cür bəzək-tamamlama işləri üçün yararlıdır: boyama, divar kağızlarının yapışdırılması, dekorativ suvaqlama.
 • Məkanların istilik və səs izolyasiyası keyfiyyətləri yüksəlir.
 • Məkanda təkcə ekoloji təmizlik deyil, həm də insan üçün əlverişli mikroiqlim təmin olunur. Belə ki, komplekt sistemin əsas materialı – KNAUF-gipskarton lövhə nəfəs almaq, yəni, artıq nəmi özünə çəkmək və rütubətlik aşağı endikdə onu ətraf mühitə buraxmaq xüsusiyyətinə malikdir.
 • Göstəriciləri Ölçüləri
  Bir kvadrat metrinin çəkisi 27 kq-a qədər
  Üzlüyün maksimal hündürlüyü 3,0-5,0 m*

  * Knauf-lövhənin növündən asılıdır.

  Komplekt sistemin tərkibi

  Möv. Adı Ölçü vahidi. m² üçün miqdar
  1 KNAUF-lövhə (GKL,GKLN, GKLO) 2,0
  2 KNAUF-profili DU 50/40 (75/40, 100/40) m 0,7
  3 KNAUF-profili DC 50/50 (75/50, 100/50) m 2,0
  4a Şurup TN 25 əd 6 (7)
  4b Şurup TN 35 əd 14 (15)
  5 KNAUF-Fugen (Fugenfüller) məcunu kq 0,5 (0,75)
  6 Tikiş lenti m 0,75 (1,1)
  7 Dübel K 6/35 əd 1,6
  8 Kipləşdirici lent m 1,2
  9 KNAUF-Tiefengrund astar qarışığı l 0,1
  10 Mineralmahlıclı plitə 1,0
  11 KNAUF-künc profili KP əd **
  ** sifarışçinin istəyinə əsasən.
  () mötərizədə verilmiş miqdarlar üzlüyün hündürlüyünün gipskarton lövhənin uzunluğundan artıq olduğu hallar üçün nəzərdə tutulmuşdur.

  netty2012